Dobré poledne, je pátek 23.6.2017, 12:25. Dnes má svátek Zdeňka, zítra Jan.

Datum: 2017-04-03 12:39:26

Dotaz: Dobrý den,
já Štěpán Šnajdar narozený x.x.xxxx místo bydliště Uherské Hradiště žádám ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí informací o rozvoji obce od roku 2000 tzn. co se povedlo realizovat opravit nebo přestavit a plánované nebo zvažované budoucí rozvojové aktivity tzn. co se plánuje v budoucnu. Budu rád za každou informaci. Prosím o zaslání informací na tuto emailovou adresu

Odpověď: Žádost o poskytnutí informací

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující. Bezplatné informace Vám zasíláme za posledních 10 let, pozdější investiční náklady musí být dohledány v archivu obce a v oblastním archivu Příbram, následné dohledání informací Vám bude účtováno dle §17 (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
V případě Vašeho zájmu o informace z let 2000 – 2006 Vám budou účtovány následující úhrady:
Předpokládaná doba zpracování žádosti 3 hodiny: 624,00 Kč
Cestovné Drahlín-Příbram-Drahlín: 124,00 Kč
Předpokládané pořízení kopií v okr. archivu Příbram: 100,00 Kč
Předpokládané náklady k úhradě: 848,00 Kč
Poučení:
Proti výše uvedené úhradě za poskytnutí informace je možné podat stížnost podle § 16a odst. 1 písmeno d) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím u povinného subjektu (Obecní úřad Drahlín) a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
§17 (5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Investice obce Drahlín v letech 2007-2016:
2007 - výstavba sportovního zařízení obce
2008 - stavba multifunkční haly
- vodovodní a kanalizační řad Drahlín
- oprava požární zbrojnice
2009 - vybudování lidové knihovny Drahlín
- dokončení výstavby multifunkční haly
- kanalizační a vodovodní řad
2010 - opravy místních komunikací
2011 - rekonstrukce místních kanalizací
- vodovodní a kanalizační řad Drahlín
- renovace ČOV
2012 - I etapa kanalizačního řadu Drahlín
- vodovodní přípojky Malý Drahlín, Drahlín
2013 - částečná revitalizace ČOV
2014 - stavba vodojemu Malý Drahlín
- stavba chodníku Drahlín
2015 - dostavba vodojemu Malý Drahlín
- rekonstrukce místních komunikací
- přestavba hasičského vozu
2016 - stavba vodojemu Drahlín
- výstavba vodovodních přípojek Malý Drahlín
- II etapa kanalizačního řadu Drahlín
- výměna oken a rekonstrukce Mateřské školy a Obecního úřadu Drahlín

Rozpočet na rok 2017 počítá s investicemi:
2017 - oprava místní komunikace Malý Drahlín
- příprava na výstavbu II etapy vodovodních přípojek Malý Drahlín
- posílení zdroje vody
- pořízení územně plánovací dokumentace
- rozšíření požární zbrojnice o zastřešené stání pro hasičský vůz
- stavba chodníku Drahlín
- částečná rekonstrukce Mateřské školy a Obecního úřadu Drahlín

Informace o plánech obce do budoucna nejsou předmětem poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb., §2 (4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


Datum: 2017-03-29 08:13:17

Dotaz: Žadatel: Martin Ambros
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V Tetčicích dne 21. března 2017
Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se způsubu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní...)
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Odpověď: Žádost o informace 106/1999 Třídění odpadu
Na základě Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme následující:
1) Obec Drahlín má dvě svozová místa komunálního odpadu formou kontejneru, jinak je zajišťován odvoz komunálního odpadu nádobou patřící k nemovitosti.
Obec Drahlín má obecně závazná vyhláška obce Drahlín č. 02/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanovuje výše poplatků, sazba poplatku činní 500,- Kč
2) Obec Drahlín zajišťuje možnost třídění odpadů v obci:
a) obec má určené celkem 4 sběrná místa
b) pro tyto druhy tříděného odpadu: papír, sklo, plast, bioodpad, elektroodpad
c) Pro tyto druhy tříděného odpadu je určeno celkem 18 nádob a to:
4x kontejner na plast 1100 l
2x kontejner na papír 1100 l
4x zvonový kontejner na sklo
2x velký zvonový kontejner na plasty
2x velký zvonový kontejner na papír
1x kontejner na šaty
2x popelnice na elektroodpad
1x box na zpětný odběr baterií.
3) Obec využívá k třídění odpadu pronajaté kontejnery od společností EKO-KOM, a.s. a TextilEco, a.s.
4) Svoz komunálního a tříděného odpadu zajišťují pro obec Drahlín Technické služby města Příbrami, p.o.


Datum: 2017-03-21 13:17:20

Dotaz: Žadatel: Istav Media, s.r.o.
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných zdrojů.
U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Na základě Vaší žádosti zasíláme investiční plán na rok 2017 obce Drahlín okres Příbram
- Oprava místní komunikace: oprava bude provedena v případě úspěšné žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR. Záměr akce je obnova brusné vrstvy v délce 545 bm, předpokládaný rozpočet 1,86 mil Kč, termíny v návaznosti na dotace
- Nové zdroje pitné vody: posílení stávajících zdrojů pitné vody v obci, předpokládaný rozpočet není stanoven, bude až po hydrogeologickém průzkumu, termín rok 2017


Datum: 2017-03-21 13:12:23

Dotaz: Žadatel: Alice Dolejšová
k uvedeným informacím mám dotazy.
1) Žádala jsem o podklady, na základě kterých ZO rozhodlo o realizaci přípojek. Položkový rozpočet jsem nikde v zápisech nenalezla. Podle dostupných informací z vašeho webu jsem nalezla pouze schválenou výši na 44 přípojek v Malém Drahlíně.
Znovu žádám o dodání všech dostupných materiálů k přípojkám k pozemku 708/10 v K.Ú. Drahlín.
3) ZO má plné právo rozhodovat o finančních příspěvcích. Jen je velmi zarážející, že na silnici, na kterou opakovaně měly jít dotace, tak finance nejsou a na "zhodnocení" pozemku, resp. pangejtu finance jsou.
4) Jak jistě víte, dojíždím do Drahlína vesměs o víkendech a je i pro mě dost zarážející, že někteří obyvatelé Drahlína (neznám je) se u mě zastavují a naznačují mi, že na obci není vše úplně v pořádku.
Po pátečním zatrubnění kanalizace, vody a elektřiny by jste pane starosto jistě nenazýval rozbahněnou břečku silnicí

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 22.11.2016 Vám zasíláme požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
k bodu 1) Položkový rozpočet není součástí veřejného zápisu ZO z důvodů možného poškození obchodního partnera, rozpočet je součástí stavební dokumentace a smlouvy o dílo. Při zveřejnění položkového rozpočtu bychom zveřejnili dokumenty třetí osoby a mohlo by dojít k poškození práv našeho obchodního partnera.
k bodu 3) Na zmíněnou místní komunikaci je zpracován projekt, pro možné podání dotace, vzhledem k finančním možnostem celého projektu nikde nebylo stanoveno, že dotace musí být podána.
k bodu 4)Pokud obyvatele neznáte, jak můžete vědět, že jsou z Drahlína? V případě, že Vás někdo těmito informacemi bude zatěžovat. Prosíme Vás, abyste mu doporučila obrátit se na Obecní úřad Drahlín. Rádi si vyslechneme i záporné názory z důvodů jejich okamžitého řešení.


Datum: 2017-03-21 13:02:35

Dotaz: Žadatel: Alice Dolejšová
1) žádám o vyjádření/zdůvodnění, proč ZO schválilo cca 10ti násobek částky, kterou běžně přispívá na zřízení vodovodní přípojky a kanalizace k pozemku 708/10 v K.Ú Drahlín včetně podkladů, z kterých ZO čerpalo pro své rozhodnutí.
2) žádám o sdělení, jakým usnesením č. a kdy byl schválen rozpočet příspěvků na jednotlivé vodovodní přípojky k objektům na Malém Drahlíně.
3) žádám o informaci, jakým usnesením č. a kdy byl zamítnut požadavek na zpevnění silnice, která vede na poz. č. 710/2 podél našich pozemků v Malém Drahlíně. Obec stále nesplnila svoji povinnost postarat se o komunikaci, která je ve vlastnictví obce tak, aby byla sjízdná.
Informace požaduji dle zák. 106/1999 tj. do 15ti dnů od obdržení žádosti.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 9.11.2016 Vám zasíláme požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
k bodu 1) O žádný příspěvek se nejednalo, obec Drahlín zhodnocovala svůj majetek a přípojka byla realizována dle cenové nabídky společnosti, která provedla celou realizaci. Realizace byla provedena dle položkového rozpočtu na základě usnesení č. 3 ze dne 12.9.2016
k bodu 2) Žádné usnesení schváleno nebylo z důvodů, že se nejedná o příspěvky a pozemky jsou v majetku obce. Obec Drahlín svým usnesením č. 4 ze dne 11.4.2016 schválilo realizaci vodovodních přípojek na Malém Drahlíně. Vodovodní přípojky jsou vedeny na pozemcích a jsou v majetku obce Drahlín.
k bodu 3) Místní komunikace je v současné době sjízdná se zvýšenou opatrností a je pravidelně udržovaná v zimních měsících. Při realizaci opravy komunikace na Malém Drahlíně po provedení vodovodních přípojek bude recyklační materiál navezen a upraven na komunikaci parc. č. 710/2 v k.ú. Drahlín. Na větší opravu této komunikace obec Drahlín v současné době nemá finanční prostředky.


Datum: 2017-03-21 12:56:02

Dotaz: Žadatel: Míka Roman
Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:
- seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů
- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední, žádám o zaslání elektronickou formou.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 14.10.2016 Vám zasíláme vyžádané informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Obec Drahlín je majitelem bankovních účtů:
0521696349/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
94-5813211/0710 vedený u ČNB
Obec Drahlín z pozice dárce neuzavřela darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.


Datum: 2016-02-24 13:04:19

Dotaz: Žadatel Istav Media, s.r.o.
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: K Vaší žádosti sděluji, že obec Drahlín bude realizovat v roce 2016 stavební projekty:

- Výstavba Vodojemu Drahlín – stavba zahájena 2/2016. Tento projekt bude z 60% hrazen z finančních prostředků z Programu 129 250 MZe a ze 40% bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je stanovena na 4.700 tis. Kč.
- Přístavba krytého stání na vozidlo pro přepravu JSDH – stavba bude zahájena 3/2016. Tento projekt bude hrazen z rozpočtu obce Drahlín, v případě obdržení dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, bude 95% finančních nákladů hrazen z fondu Středočeského kraje. Cena projektu je stanovena na 235 tisk Kč.
- Vodovodní přípojky Malý Drahlín – výběrové řízení již zahájeno. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadována na 800 tis Kč.
- Kanalizační přípojky II etapa LUH – výběrové řízení již zahájeno. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadována na 300 tis Kč.
- Výměna oken a vchodových dveří v budově Obecního úřadu a Mateřské školy Drahlín čp. 92. – Realizace projektu 7-8/2016. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadována na 350 tis Kč.


Datum: 2015-03-06 11:44:14

Dotaz: Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. ze dne 9.1.2015
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
-název projektu
-stručný popis projektu
-rozpočet projektu v mil.Kč
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď:
Odpověď: Dne 6.3.2015
K Vaší žádosti sděluji, že obec Drahlín bude realizovat v roce 2015 pouze jednu stavbu, a to výstavbu vodojemu Drahlín. Na tuto stavbu je zpracován projekt. Cena projektu je odhadnuta na cca 3.500.000,- Kč. Termín výběrového řízení na dodavatel bude vyhlášen v závislosti na podané žádosti o dotace.

S pozdravem
Starosta obce Drahlín
Bc.Zdeněk Černohorský, DiS.


Datum: 2014-05-29 08:11:04

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. ze dne 27.3.2014
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
-název projektu
-stručný popis projektu
-rozpočet projektu v mil.Kč
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Dne 28.5.2014
K Vaší žádosti sděluji, že obec Drahlín bude realizovat v roce 2014 pouze jednu stavbu, a to výstavbu vodojemu Malý Drahlín. Na tuto stavbu je zpracován projekt a je v současné době vyhlášeno výběrové řízení. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadnuta na cca 2.000.000,- Kč.
S pozdravem
Starosta obce Drahlín
Bc.Zdeněk Černohorský, DiS.


Datum: 2013-02-12 07:25:11

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn. ze dne 1.2.2013
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
-název projektu
-stručný popis projektu
-rozpočet projektu v mil.Kč
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Dne 11.2.2013
K Vaší žádosti sdělujeme, ře v rámci investic naší obce je v letošním roce plánovaný pouze projekt rekonstrukce MŠ a to v případě, že bude schválena dotace některého dotačního titulu. Jiný investiční záměr není ze strany naší obce pro letošní rok plánován.
S pozdravem
Starosta obce Drahlín
Zdeněk Černohorský

  další ►
Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Bc. Zdeněk Černohorský DiS.
tel. 606 050 122

Místostarosta: Václav Petráň
tel. 606 050 072

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace