Dobré ráno, je středa 29.3.2017, 7:21. Dnes má svátek Taťána, zítra Arnošt.

Datum: 2017-03-21 13:17:20

Dotaz: Žadatel: Istav Media, s.r.o.
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných zdrojů.
U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Na základě Vaší žádosti zasíláme investiční plán na rok 2017 obce Drahlín okres Příbram
- Oprava místní komunikace: oprava bude provedena v případě úspěšné žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR. Záměr akce je obnova brusné vrstvy v délce 545 bm, předpokládaný rozpočet 1,86 mil Kč, termíny v návaznosti na dotace
- Nové zdroje pitné vody: posílení stávajících zdrojů pitné vody v obci, předpokládaný rozpočet není stanoven, bude až po hydrogeologickém průzkumu, termín rok 2017


Datum: 2017-03-21 13:12:23

Dotaz: Žadatel: Alice Dolejšová
k uvedeným informacím mám dotazy.
1) Žádala jsem o podklady, na základě kterých ZO rozhodlo o realizaci přípojek. Položkový rozpočet jsem nikde v zápisech nenalezla. Podle dostupných informací z vašeho webu jsem nalezla pouze schválenou výši na 44 přípojek v Malém Drahlíně.
Znovu žádám o dodání všech dostupných materiálů k přípojkám k pozemku 708/10 v K.Ú. Drahlín.
3) ZO má plné právo rozhodovat o finančních příspěvcích. Jen je velmi zarážející, že na silnici, na kterou opakovaně měly jít dotace, tak finance nejsou a na "zhodnocení" pozemku, resp. pangejtu finance jsou.
4) Jak jistě víte, dojíždím do Drahlína vesměs o víkendech a je i pro mě dost zarážející, že někteří obyvatelé Drahlína (neznám je) se u mě zastavují a naznačují mi, že na obci není vše úplně v pořádku.
Po pátečním zatrubnění kanalizace, vody a elektřiny by jste pane starosto jistě nenazýval rozbahněnou břečku silnicí

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 22.11.2016 Vám zasíláme požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
k bodu 1) Položkový rozpočet není součástí veřejného zápisu ZO z důvodů možného poškození obchodního partnera, rozpočet je součástí stavební dokumentace a smlouvy o dílo. Při zveřejnění položkového rozpočtu bychom zveřejnili dokumenty třetí osoby a mohlo by dojít k poškození práv našeho obchodního partnera.
k bodu 3) Na zmíněnou místní komunikaci je zpracován projekt, pro možné podání dotace, vzhledem k finančním možnostem celého projektu nikde nebylo stanoveno, že dotace musí být podána.
k bodu 4)Pokud obyvatele neznáte, jak můžete vědět, že jsou z Drahlína? V případě, že Vás někdo těmito informacemi bude zatěžovat. Prosíme Vás, abyste mu doporučila obrátit se na Obecní úřad Drahlín. Rádi si vyslechneme i záporné názory z důvodů jejich okamžitého řešení.


Datum: 2017-03-21 13:02:35

Dotaz: Žadatel: Alice Dolejšová
1) žádám o vyjádření/zdůvodnění, proč ZO schválilo cca 10ti násobek částky, kterou běžně přispívá na zřízení vodovodní přípojky a kanalizace k pozemku 708/10 v K.Ú Drahlín včetně podkladů, z kterých ZO čerpalo pro své rozhodnutí.
2) žádám o sdělení, jakým usnesením č. a kdy byl schválen rozpočet příspěvků na jednotlivé vodovodní přípojky k objektům na Malém Drahlíně.
3) žádám o informaci, jakým usnesením č. a kdy byl zamítnut požadavek na zpevnění silnice, která vede na poz. č. 710/2 podél našich pozemků v Malém Drahlíně. Obec stále nesplnila svoji povinnost postarat se o komunikaci, která je ve vlastnictví obce tak, aby byla sjízdná.
Informace požaduji dle zák. 106/1999 tj. do 15ti dnů od obdržení žádosti.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 9.11.2016 Vám zasíláme požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
k bodu 1) O žádný příspěvek se nejednalo, obec Drahlín zhodnocovala svůj majetek a přípojka byla realizována dle cenové nabídky společnosti, která provedla celou realizaci. Realizace byla provedena dle položkového rozpočtu na základě usnesení č. 3 ze dne 12.9.2016
k bodu 2) Žádné usnesení schváleno nebylo z důvodů, že se nejedná o příspěvky a pozemky jsou v majetku obce. Obec Drahlín svým usnesením č. 4 ze dne 11.4.2016 schválilo realizaci vodovodních přípojek na Malém Drahlíně. Vodovodní přípojky jsou vedeny na pozemcích a jsou v majetku obce Drahlín.
k bodu 3) Místní komunikace je v současné době sjízdná se zvýšenou opatrností a je pravidelně udržovaná v zimních měsících. Při realizaci opravy komunikace na Malém Drahlíně po provedení vodovodních přípojek bude recyklační materiál navezen a upraven na komunikaci parc. č. 710/2 v k.ú. Drahlín. Na větší opravu této komunikace obec Drahlín v současné době nemá finanční prostředky.


Datum: 2017-03-21 12:56:02

Dotaz: Žadatel: Míka Roman
Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:
- seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů
- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední, žádám o zaslání elektronickou formou.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 14.10.2016 Vám zasíláme vyžádané informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Obec Drahlín je majitelem bankovních účtů:
0521696349/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
94-5813211/0710 vedený u ČNB
Obec Drahlín z pozice dárce neuzavřela darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.


Datum: 2016-02-24 13:04:19

Dotaz: Žadatel Istav Media, s.r.o.
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: K Vaší žádosti sděluji, že obec Drahlín bude realizovat v roce 2016 stavební projekty:

- Výstavba Vodojemu Drahlín – stavba zahájena 2/2016. Tento projekt bude z 60% hrazen z finančních prostředků z Programu 129 250 MZe a ze 40% bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je stanovena na 4.700 tis. Kč.
- Přístavba krytého stání na vozidlo pro přepravu JSDH – stavba bude zahájena 3/2016. Tento projekt bude hrazen z rozpočtu obce Drahlín, v případě obdržení dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, bude 95% finančních nákladů hrazen z fondu Středočeského kraje. Cena projektu je stanovena na 235 tisk Kč.
- Vodovodní přípojky Malý Drahlín – výběrové řízení již zahájeno. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadována na 800 tis Kč.
- Kanalizační přípojky II etapa LUH – výběrové řízení již zahájeno. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadována na 300 tis Kč.
- Výměna oken a vchodových dveří v budově Obecního úřadu a Mateřské školy Drahlín čp. 92. – Realizace projektu 7-8/2016. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadována na 350 tis Kč.


Datum: 2015-03-06 11:44:14

Dotaz: Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. ze dne 9.1.2015
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
-název projektu
-stručný popis projektu
-rozpočet projektu v mil.Kč
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď:
Odpověď: Dne 6.3.2015
K Vaší žádosti sděluji, že obec Drahlín bude realizovat v roce 2015 pouze jednu stavbu, a to výstavbu vodojemu Drahlín. Na tuto stavbu je zpracován projekt. Cena projektu je odhadnuta na cca 3.500.000,- Kč. Termín výběrového řízení na dodavatel bude vyhlášen v závislosti na podané žádosti o dotace.

S pozdravem
Starosta obce Drahlín
Bc.Zdeněk Černohorský, DiS.


Datum: 2014-05-29 08:11:04

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v pl.zn. ze dne 27.3.2014
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
-název projektu
-stručný popis projektu
-rozpočet projektu v mil.Kč
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Dne 28.5.2014
K Vaší žádosti sděluji, že obec Drahlín bude realizovat v roce 2014 pouze jednu stavbu, a to výstavbu vodojemu Malý Drahlín. Na tuto stavbu je zpracován projekt a je v současné době vyhlášeno výběrové řízení. Tento projekt bude financován z rozpočtu obce Drahlín. Cena projektu je odhadnuta na cca 2.000.000,- Kč.
S pozdravem
Starosta obce Drahlín
Bc.Zdeněk Černohorský, DiS.


Datum: 2013-02-12 07:25:11

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn. ze dne 1.2.2013
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
-název projektu
-stručný popis projektu
-rozpočet projektu v mil.Kč
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Dne 11.2.2013
K Vaší žádosti sdělujeme, ře v rámci investic naší obce je v letošním roce plánovaný pouze projekt rekonstrukce MŠ a to v případě, že bude schválena dotace některého dotačního titulu. Jiný investiční záměr není ze strany naší obce pro letošní rok plánován.
S pozdravem
Starosta obce Drahlín
Zdeněk Černohorský


Datum: 2012-10-08 10:10:44

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn. ze dne 7.10.2012
Žádatel: Miroslav Ilovičný, Čs.armády 5, 261 01 Příbram IV
Žádá: Kolik dostala obec Drahlín za nájem honebních pozemků

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 7.10.2012 dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji, že obeci Drahlín nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky za nájem honebních pozemků. Starosta Obce Drahlín Zdeněk Černohorský


Datum: 2012-01-23 08:36:41

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn. ze dne 17.1.2012
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o. IČ 28473531, Nádražní 32, Praha 5
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Businnes Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2012. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil.Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Odpověď: Dne 19.1.2012
K vaší žádosti sdělujeme, že investiční plány, které chce obec Drahlín realizovat v roce 2012 jsou závislé na získání dotací z evropských fondů, kdy z naší strany bylo zažádáno o dotaci na přestavbu školky v obci Drahlín ve výši cca 6 mil.korun a zároveň byla podána žádost o dotaci na výstavbu vodojemů v části obce Malý Drahlín a části obce Velký Drahlín, kdy dotace by měla být ve výši cca 6 mil.korun. Z rozpočtu obce nebudou financovány z důvodu úsporných opatření žádné investiční práce.
S pozdravem
Starosta Obce Drahlín
Zdeněk Černohorský

  další ►
Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Bc. Zdeněk Černohorský DiS.
tel. 606 050 122

Místostarosta: Václav Petráň
tel. 606 050 072

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace