Dobré odpoledne, je pátek 18.1.2019, 17:17. Dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka.

Datum: 2018-05-28 11:08:42

Dotaz: Žadatel:DuPonti s.r.o.

Žádost o informace 106/1999

Na základě Vaší žádosti ze dne 22.5.2018 Vám sdělujeme následující:

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osob pověřené ochrannou osobních údajů:
V rámci dobrovolného spolku obcí, jehož jsme členy
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
0,- Kč
3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?
5 tisíc Kč
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
a) náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných)
1 tisíc Kč
b) náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR
0,- Kč
c) náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo)
0,- Kč

Odpověď: viz odkazy u dotazů


Datum: 2018-01-10 08:23:12

Dotaz: Žadatel: M.Y.P.
Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
- Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky za nezaplacené pokuty - pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exerkucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?
- Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymátá odbor Vašeho úřadu nebo o vymádání požádáte příslušný celní úřad?
- Zároveň žádám o informaci, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ), kterou náš obecní úřad obdržel dne 23.12.2017 Vám sdělujeme následující:
Obecní úřad nemá přestupkovou komisi, veškeré přestupky a pokuty řeší ORP Příbram. S dotazem se obraťte na příslušný dobor MěÚ Příbram.


Datum: 2017-08-16 15:47:07

Dotaz: Žadatel:
Kross, s.r.o.
Blatenská 13/2169
148 00 Praha 11

Dotaz: Obracíme se vás podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odpověď: Na základě Vašeho dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vám zasíláme odpovědi:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
- NE
2) Bráníte se nějak proti škodlivým plátkům? Pokud ano, pak jak?
- NE
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
- NE
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům:
- NE
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
- NE


Datum: 2017-08-16 08:48:51

Dotaz: Žadatel:
CODES CZ s.r.o.
Maxima Gorského 421
541 01 Trutnov

V souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 3.8.2017 Vám zasíláme vyplněný dotazník za obec Drahlín:

1) Má obec zajištěno sociální bydlení?
- NE
2) Pokud ano, jaké je kapacita (počet lůžek/osob)?
- 0
3) Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce?
- NE
4) V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
- ------
5) Jaký typ sociálního bydlení plánujete?
- ------
6) Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)?
- 0
7) Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
- ANO
8) Je výstavba bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
- NE


Datum: 2017-08-16 08:38:12

Dotaz: Žadatel: Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brny, Bohumilice 112
691 72

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 13.6.2017 Vám zasíláme požadované informace. Vzhledem k tomu, že obec Drahlín nemá podrobný přehled o veřejném osvětlení, jsou doplněny informace, které jsou evidovány:

1) Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlnení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
- Obec Drahlín nemá detailní přehled o stavu veřejného osvětlení
2) Využívá inteligentní řídící systém?
- NE
3) Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?
- ANO
4) Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016?
- 123.065,- Kč
5) Celkové náklady na správu VO za rok 2016?
- 159.698,- Kč
6) Jakým způsobem máte zajištěnou správu VO?
- Autonomně
7) Jakým způsobem máte zajištěnou údržbu VO? Dlouhodobý smluvní vztah?
- NE
8) Celkové náklady na údržbu VO za rok 2016?
- 36.633,- Kč
9) Výše investic do VO v roce 2016?
- 0,- Kč


Datum: 2017-07-18 09:52:52

Dotaz: Žadatel:
REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510/38
14000 Praha 4


1. Zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

2. Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
a pokud ano,
co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. Popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Odpověď: 1. Až doposud byla v České republice udělena autorizace jediné autorizované obalové společnosti („AOS“), a to EKO-KOM, a.s. Vzhledem k tomu tato AOS na základě smlouvy s naší obcí podporuje sběr a využití veškerého tříděného odpadu (jeho obalové složky), který v obci vzniká. Tomu odpovídá i uzavřená smlouva mezi AOS a obcí.
Pokud v budoucnu autorizaci získá další AOS, např. nynější žadatel REMA AOS, a.s., tento žadatel rovněž bude chtít spolupracovat s naší obcí a rozhodneme se pro spolupráci, bude logicky nezbytné přizpůsobit tomu i obsah stávajících smluv uzavřených mezi obcí a EKO-KOM, a.s. Forma i obsah této změny by se ale logicky musely odvíjet od konkrétní podoby spolupráce, kterou obcím navrhne nová AOS.
Jestliže naše obec bude skutečně chtít zajišťovat odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro další AOS či jiné osoby, je na nás, aby oslovila EKO-KOM, a.s. a informovala ji o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít k uzpůsobení dosavadního modelu vzájemné spolupráce. Pochopitelně přitom není nezbytné informovat EKO-KOM, a.s. v situaci, kdy obec zatím možnou spolupráci s jinou AOS pouze zvažuje, získává o něm informace, nezávazně o něm jedná s třetí osobou, apod. Nutnost vzájemné komunikace v této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, tak aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu (viz článek XVIII smlouvy, kterou se dnes řídí vztahy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. – příloha).

2. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí a AOS EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou AOS. Naopak, obsah smlouvy uzavřené s obcí takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s uzavřen dodatek (viz výše), jehož uzavření EKO-KOM, a.s. nesmí obci odpírat, nicméně jeho obsah nelze bez znalosti konkrétního návrhu smlouvy s jinou AOS (či jiným subjektem, který chce s obcí spolupracovat na třídění obalového odpadu) předjímat.
Vzájemné závazky obce a EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, kterou zasíláme. Její obsah není důvěrný a společnost EKO-KOM, a.s. nemá výhrady vůči jejímu poskytnutí třetím osobám. Jejím poskytnutím dostojíme své povinnosti poskytnout v plném rozsahu informace o podmínkách smluvního vztahu mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Prosté poskytnutí celé nekomentované smlouvy pokládáme za vhodné zejména v situaci, kdy ještě není zřejmé, jakou smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí by měla naše obec s novým žadatelem o autorizaci uzavírat nebo jaké potvrzení by tomuto žadateli měla vydávat.


Datum: 2017-04-03 12:39:26

Dotaz: Dobrý den,
já Šxxxx Šxxxx narozený x.x.xxxx místo bydliště xxxxxx žádám ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí informací o rozvoji obce od roku 2000 tzn. co se povedlo realizovat opravit nebo přestavit a plánované nebo zvažované budoucí rozvojové aktivity tzn. co se plánuje v budoucnu. Budu rád za každou informaci. Prosím o zaslání informací na tuto emailovou adresu

Odpověď: Žádost o poskytnutí informací

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující. Bezplatné informace Vám zasíláme za posledních 10 let, pozdější investiční náklady musí být dohledány v archivu obce a v oblastním archivu Příbram, následné dohledání informací Vám bude účtováno dle §17 (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
V případě Vašeho zájmu o informace z let 2000 – 2006 Vám budou účtovány následující úhrady:
Předpokládaná doba zpracování žádosti 3 hodiny: 624,00 Kč
Cestovné Drahlín-Příbram-Drahlín: 124,00 Kč
Předpokládané pořízení kopií v okr. archivu Příbram: 100,00 Kč
Předpokládané náklady k úhradě: 848,00 Kč
Poučení:
Proti výše uvedené úhradě za poskytnutí informace je možné podat stížnost podle § 16a odst. 1 písmeno d) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím u povinného subjektu (Obecní úřad Drahlín) a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
§17 (5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Investice obce Drahlín v letech 2007-2016:
2007 - výstavba sportovního zařízení obce
2008 - stavba multifunkční haly
- vodovodní a kanalizační řad Drahlín
- oprava požární zbrojnice
2009 - vybudování lidové knihovny Drahlín
- dokončení výstavby multifunkční haly
- kanalizační a vodovodní řad
2010 - opravy místních komunikací
2011 - rekonstrukce místních kanalizací
- vodovodní a kanalizační řad Drahlín
- renovace ČOV
2012 - I etapa kanalizačního řadu Drahlín
- vodovodní přípojky Malý Drahlín, Drahlín
2013 - částečná revitalizace ČOV
2014 - stavba vodojemu Malý Drahlín
- stavba chodníku Drahlín
2015 - dostavba vodojemu Malý Drahlín
- rekonstrukce místních komunikací
- přestavba hasičského vozu
2016 - stavba vodojemu Drahlín
- výstavba vodovodních přípojek Malý Drahlín
- II etapa kanalizačního řadu Drahlín
- výměna oken a rekonstrukce Mateřské školy a Obecního úřadu Drahlín

Rozpočet na rok 2017 počítá s investicemi:
2017 - oprava místní komunikace Malý Drahlín
- příprava na výstavbu II etapy vodovodních přípojek Malý Drahlín
- posílení zdroje vody
- pořízení územně plánovací dokumentace
- rozšíření požární zbrojnice o zastřešené stání pro hasičský vůz
- stavba chodníku Drahlín
- částečná rekonstrukce Mateřské školy a Obecního úřadu Drahlín

Informace o plánech obce do budoucna nejsou předmětem poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb., §2 (4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


Datum: 2017-03-29 08:13:17

Dotaz: Žadatel: M.A.
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se způsubu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní...)
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Odpověď: Žádost o informace 106/1999 Třídění odpadu
Na základě Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme následující:
1) Obec Drahlín má dvě svozová místa komunálního odpadu formou kontejneru, jinak je zajišťován odvoz komunálního odpadu nádobou patřící k nemovitosti.
Obec Drahlín má obecně závazná vyhláška obce Drahlín č. 02/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanovuje výše poplatků, sazba poplatku činní 500,- Kč
2) Obec Drahlín zajišťuje možnost třídění odpadů v obci:
a) obec má určené celkem 4 sběrná místa
b) pro tyto druhy tříděného odpadu: papír, sklo, plast, bioodpad, elektroodpad
c) Pro tyto druhy tříděného odpadu je určeno celkem 18 nádob a to:
4x kontejner na plast 1100 l
2x kontejner na papír 1100 l
4x zvonový kontejner na sklo
2x velký zvonový kontejner na plasty
2x velký zvonový kontejner na papír
1x kontejner na šaty
2x popelnice na elektroodpad
1x box na zpětný odběr baterií.
3) Obec využívá k třídění odpadu pronajaté kontejnery od společností EKO-KOM, a.s. a TextilEco, a.s.
4) Svoz komunálního a tříděného odpadu zajišťují pro obec Drahlín Technické služby města Příbrami, p.o.


Datum: 2017-03-21 13:17:20

Dotaz: Žadatel: Istav Media, s.r.o.
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných zdrojů.
U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď: Na základě Vaší žádosti zasíláme investiční plán na rok 2017 obce Drahlín okres Příbram
- Oprava místní komunikace: oprava bude provedena v případě úspěšné žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR. Záměr akce je obnova brusné vrstvy v délce 545 bm, předpokládaný rozpočet 1,86 mil Kč, termíny v návaznosti na dotace
- Nové zdroje pitné vody: posílení stávajících zdrojů pitné vody v obci, předpokládaný rozpočet není stanoven, bude až po hydrogeologickém průzkumu, termín rok 2017


Datum: 2017-03-21 13:12:23

Dotaz: Žadatel: A.D.
k uvedeným informacím mám dotazy.
1) Žádala jsem o podklady, na základě kterých ZO rozhodlo o realizaci přípojek. Položkový rozpočet jsem nikde v zápisech nenalezla. Podle dostupných informací z vašeho webu jsem nalezla pouze schválenou výši na 44 přípojek v Malém Drahlíně.
Znovu žádám o dodání všech dostupných materiálů k přípojkám k pozemku 708/10 v K.Ú. Drahlín.
3) ZO má plné právo rozhodovat o finančních příspěvcích. Jen je velmi zarážející, že na silnici, na kterou opakovaně měly jít dotace, tak finance nejsou a na "zhodnocení" pozemku, resp. pangejtu finance jsou.
4) Jak jistě víte, dojíždím do Drahlína vesměs o víkendech a je i pro mě dost zarážející, že někteří obyvatelé Drahlína (neznám je) se u mě zastavují a naznačují mi, že na obci není vše úplně v pořádku.
Po pátečním zatrubnění kanalizace, vody a elektřiny by jste pane starosto jistě nenazýval rozbahněnou břečku silnicí

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ze dne 22.11.2016 Vám zasíláme požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
k bodu 1) Položkový rozpočet není součástí veřejného zápisu ZO z důvodů možného poškození obchodního partnera, rozpočet je součástí stavební dokumentace a smlouvy o dílo. Při zveřejnění položkového rozpočtu bychom zveřejnili dokumenty třetí osoby a mohlo by dojít k poškození práv našeho obchodního partnera.
k bodu 3) Na zmíněnou místní komunikaci je zpracován projekt, pro možné podání dotace, vzhledem k finančním možnostem celého projektu nikde nebylo stanoveno, že dotace musí být podána.
k bodu 4)Pokud obyvatele neznáte, jak můžete vědět, že jsou z Drahlína? V případě, že Vás někdo těmito informacemi bude zatěžovat. Prosíme Vás, abyste mu doporučila obrátit se na Obecní úřad Drahlín. Rádi si vyslechneme i záporné názory z důvodů jejich okamžitého řešení.

  další ►
Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Ing. Zdeněk Černohorský
tel. 606 050 122

Místostarostka: Věra Schneiderová
tel. 724 764 888

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Pověřenci pro ochranu osobních údajů - GDPR
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace